COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

Klimatilpasningsprojekter og medfinansiering

| 0 comments

Der arbejdes på tværs af landet med klimatilpasning af by og land for at imødekomme fremtidens udfordringer med stigende regnmængder og mere ekstremt vejr.

En del af denne klimatilpasning finansieres efter medfinansieringsbekendtgørelsen – reglerne om spildevandsforsyningsselskabers projekter vedrørende tag- og overfladevand.

Grundtanken bag medfinansieringsreglerne er at skabe projekter, hvor vandhåndtering og areal- og byudvikling tænkes sammen, så der skabes bedre og mere robuste klimasikringsløsninger såvel som multifunktionelle rekreative områder mv.

Ved et medfinansieringsprojekt dækker forsyningsselskabet de projektomkostninger, der er nødvendige til håndtering af tag- og overfladevand og indregner omkostningerne i forsyningens takster opkrævet hos forbrugerne. Projektet udføres af enten en privat grundejer eller en kommune, der afholder øvrige udgifter til etablering af rekreative områder mv.

 

medfinansieringsbillede

Skitsen ovenfor er fra ét af de mange klimatilpasningsprojekter, vi i COWI arbejder på i øjeblikket; Klimasikring ved Håndboldhallen, Lyngbyvej 110 København Ø.

Klimasikring ved Håndboldhallen er et typisk medfinansieringsprojekt, hvor der etableres en sænket multibane, således at der opbygges et volumen der kan håndtere en 100 års regnhændelse.

Projekteringsmæssigt har det været udfordrende at få indpasset bassinet, som også skal fungerer rekreativt til bl.a. boldspil og ophold for bruger og andre besøgende i området, på et forholdsvis lille areal tæt på eksisterende bygninger og tekniske anlæg – hvilket har nødvendiggjort særlig hensyntagen ved dimensionering af støttemure m.m.

Betingelserne for medfinansiering

Et klimatilpasningsprojekt skal opfylde en række grundlæggende betingelser for at kunne medfinansieres. Projektet skal:

  • Håndtere regnvand og mere end daglig regn, dvs. regnhændelser der overstiger servicemålet i spildevandsplanen.
  • Afhjælpe regnbelastning af et område, der er udpeget til afhjælpning i kommunens risikokortlægning (klimatilpasningsplan).
  • Udføres i eller på vej, i vandløb eller i et rekreativt område.
  • Være billigere for forsyningsselskabet at gennemføre, end en traditionel løsning ved eksempelvis udbygning af kloakken.

 

Har du spørgsmål eller vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mark Villingshøj Nielsen – mvnn@cowi.com / telefon 56 40 87 69

Bo Brøndum Pedersen – bobp@cowi.com / telefon 56 40 17 71

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: