COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

Lovliggørende miljøvurdering – kan man det og hvordan? Svar på baggrund af nyere dom fra EU Domstolen

| 0 comments

Det hænder, at en miljøvurdering (tidl. VVM-redegørelse) ikke har det i loven foreskrevne indhold eller helt mangler, inden tilladelse til at gennemføre et projekt udstedes. Dette kan ligeledes ske når en plan, som ellers er miljøvurderingspligtig, endeligt vedtages uden den nødvendige miljøvurdering.

Spørgsmålet er, hvad konsekvensen af den manglende eller mangelfulde miljøvurdering skal være?

Praksis fra EU Domstolen har hidtil været, at lovliggørelse, i form af en miljøvurderingsproces gennemført efter projektet er etableret, var en mulighed rent undtagelsesvist, og kun under særlige omstændigheder.

Den 26. juli i år traf EU Domstolen en ny dom om muligheden for at gennemføre en lovliggørelse af en mangelfuld/manglende miljøvurdering. Denne dom, i sagerne C-196/16 og C-197/16, kan findes her.

Sagen handlede om to godkendelser til at opføre og drive biogasanlæg i Italien. Begge godkendelser var, af forskellige årsager, blevet udstedt uden den nødvendige miljøvurdering.

Begge godkendelser blev indbragt for den regionale Italienske domstol, der forelagde sagen for EU Domstolen og spurgte, om det var foreneligt med EU-retten at iværksætte en screening og evt. miljøvurdering af anlæggene efter at disse var blevet opført.

I dommen fastslog EU Domstolen for det første, at en lovliggørelse altid er påkrævet – enten ved tilbagekaldelse af godkendelsen eller gennemførelse af lovliggørende miljøvurderingsproces. Herefter tog EU Domstolen stilling til vilkårene for hvordan en lovliggørende miljøvurdering kan gennemføres:

  • At lovliggørelse kun må ske undtagelsesvist (dommens præmis 38).
  • At lovliggørelse forudsætter, at der foreligger særlige omstændigheder (dommens præmis 39 og 40).
  • At der ved den lovliggørende miljøvurderingsproces både skal tages hensyn til fremtidige indvirkninger på miljøet, og til de indvirkninger, der har været til stede siden anlæggets opførelse (dommens præmis 41).

I Danmark har denne situation tidligere foreligget i forbindelse med godkendelsen af Biogens farmaceutiske produktionsvirksomhed i Hillerød i 2002. I forbindelse med denne sag, som i sin tid blev godkendt af Region Hovedstaden og senere tiltrådt af Naturklagenævnet, indgav en række borgere klager til EU Kommissionen. EU Kommissionen udtalte i sin behandling af sagen, at Danmark som medlemsland var forpligtet til at trække den ulovlige godkendelse til Biogens virksomhed tilbage. Dette blev tiltrådt af Miljøministeriet, som også offentliggjorde et såkaldt hyrdebrev, hvoraf de fremgik at virkningen af en mangelfuld belysning af de væsentlige påvirkninger af et projekt i miljøvurderingen er, at tilladelsen bliver ulovlig.

EU Domstolens dom i de to sager er interessant, fordi domstolen fastlægger kravene til hvornår lovliggørelse kan finde sted – i modsætning til krav om fjernelse af den ulovligt påbegyndte aktivitet – og endvidere fastlægger krav om, at den lovliggørende miljøvurdering af den ulovligt påbegyndte aktivitet skal belyse miljøpåvirkningerne som om aktiviteten ikke er påbegyndt eller opført.

I COWI arbejder vi dagligt med udarbejdelse af miljøvurderinger i forbindelse med både store og små anlægsprojekter.

Det sker ikke ofte, at der er behov for at gennemføre en lovliggørende miljøvurderingsproces, men det hænder. Det er i den forbindelse afgørende, at ovenstående tre betingelser for den lovliggørende proces overholdes – herunder, at det konkret begrundes hvorfor der i de enkelte tilfælde foreligger sådanne særlige omstændigheder, at den lovliggørende miljøvurderingsproces gennemføres.

I vores erfaring er en stor praktisk udfordring tilstrækkeligt præcist at vurdere og beskrive både de fremtidige og eksisterende indvirkninger på miljøet i en situation, hvor anlægget allerede er i drift. Et andet spørgsmål er hvordan 0-alternativet beskrives – hvilket vil være den situation, at anlægget lovliggøres fysisk, dvs. rives ned.

Har du spørgsmål eller vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ulf Kjellerup – ukj@cowi.com / telefon 56 40 29 64

Mark Villingshøj Nielsen – mvnn@cowi.com / telefon 56 40 87 69

Leave a Reply

%d bloggers like this: