COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

Kan man stille vilkår i en screeningsafgørelse?

| 0 comments

Alle projekter, som er oplistet på miljøvurderingslovens[1] bilag 2, skal screenes, medmindre ansøger anmoder om gennemførelse af miljøkonsekvensvurdering efter lovens § 18, stk. 2. Myndigheden skal træffe afgørelse om screening på grundlag af ansøgers/bygherres ansøgning, jf. bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen[2]. Myndighedens afgørelse skal inddrage projektets størrelse, placering og de særlige kendetegn ved miljøpåvirkningerne.

Myndighedens vurdering skal tage udgangspunkt i det brede miljøbegreb. Såfremt et projekt ifm. screeningen kan udelukkes at ville medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, vil projektet ikke være omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse).

En screeningsafgørelse er en afgørelse om, hvorvidt miljøvurderingslovens regler finder anvendelse på et ansøgt projekt. En afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt kan derfor ikke indeholde vilkår, da den ikke udgør en tilladelse. Derimod kan en screeningafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt godt indeholde en kort redegørelse for ansøgers projektforudsætninger, som sigter på at forhindre eller imødegå eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger, jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 2[3].

I den forbindelse er det væsentligt at skelne mellem afværgehierarkiets fire grundlæggende former: forhindre, imødegå, reducere og kompensere. I screeningsammenhængen kan de sidste to former (reducere og kompensere) ikke indgå, da en anvendelse heraf i en screeningssammenhæng er ensbetydende med, at det ansøgte projekt skal miljøvurderes. Det vil sige, at myndigheden ikke kan omgå kravet om miljøvurderingspligt ved at fastsætte vilkår i screeningsafgørelsen om, at bygherre skal gennemføre foranstaltninger, der begrænser eller kompenserer for miljøpåvirkninger fra projektet.

Derimod kan myndigheden, som omtalt ovenfor, i screeningafgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt indarbejde de projektforudsætninger som bygherre selv har angivet i sin ansøgning. Projektforudsætninger udgør ikke vilkår, men de er derimod det grundlag, som myndigheden kan og bør lægge til grund for sin afgørelse.

Det er væsentligt, at myndigheden redegør for ansøgers forudsætninger i screeningafgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt, i og med afgørelsen hviler på disse forudsætninger. Skulle det ske, at ansøger ikke lever op til egne projektforudsætninger, vil det forhold, at forudsætningerne nu er nedskrevet i afgørelsen betyde, at myndigheden vil kunne genåbne screeningafgørelsen og tage den op til fornyet afgørelse.

Supplerende undersøgelser

Myndigheden skal træffe screeningafgørelse på baggrund af de oplysninger, som bygherre efter miljøvurderingslovens § 19 skal indsende, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Myndigheden kan ikke stille krav om supplerende undersøgelser/redegørelser fra ansøger med henblik på at afklare projektets miljøpåvirkninger forud screeningafgørelsen. Supplerende undersøgelser kan fx være naturundersøgelser, støjredegørelser, trafikberegninger, skyggemålinger, visualiseringer og lignende. Såfremt myndigheden finder det nødvendigt at anmode om supplerende undersøgelser, er dette i sig selv en indikation for, at myndigheden bør kræve disse forhold undersøgt i en miljøkonsekvensvurdering. Krav om supplerende undersøgelser ifm. screening af et projekt vil således foregribe miljøkonsekvensvurderingen.

Det står dog bygherre frit for inden fremsendelse af sin ansøgning at undersøge projektets eventuelle miljøpåvirkninger og vedlægge disse undersøgelser i sin ansøgning. Bygherre kan ligeledes til enhver tid trække sin ansøgning tilbage og supplere med flere oplysninger og tilpasse sit projekt.

Har du spørgsmål til screeningsafgørelens indhold eller vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os:

Aske Thorn – asth@cowi.dk / 56 40 83 81

Sophie Rex Hultquist – sorh@cowi.dk /56 40 39 68

Ulf Kjellerup – ukj@cowi.dk / 56 40 29 64


[1] Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

[2] Bekendtgørelse nr. 1470 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter af 12. december 2017

[3] Miljøvurderingslovens § 19, stk. 2, afspejler VVM-direktivets § 4, stk. 4, 4. pkt.

Leave a Reply

%d bloggers like this: