COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

Bilag 2, pkt. 13 a i miljøvurderingsloven

| 0 comments

Miljøvurderingslovens afsnit III indeholder krav om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM), som er oplistet på bilag 1 og dermed er direkte miljøvurderingspligtige, samt af projekter oplistet på bilag 2, der i forbindelse med screening vurderes at kunne have væsentlige indvirkning på miljøet og dermed er miljøvurderingspligtige.

Projekter omfattet af bilag 2 er som udgangspunkt omfattet af kravet om miljøvurdering. Dog kan der ved en indledende vurdering – screening – træffes afgørelse om at undlade miljøvurdering, såfremt det på baggrund af de i lovens bilag 5 oplistede kriterier kan udelukkes, at projektet vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ændringer og udvidelser af projekter anført på bilag 1 og 2 er også omfattet af bilag 2 og dermed screeningpligtige, jf. lovens bilag 2, punkt 13 a. Hvorvidt en ændring eller en udvidelse kan henføres under bilag 2 punkt 13 a afhænger dog af, at en række betingelser er opfyldt.

Vi vil i dette indlæg se nærmere på disse betingelser samt undersøge, hvorvidt de anførte betingelser for at henføre en projektudvidelse eller -ændring under bilag 2, punkt 13 a kan have betydning for myndighedens efterfølgende screening.

Betingelser for anvendelse af bilag 2 punkt 13 a

Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13 a handler om aktiviteter, som er beskrevet som: “Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

For at kunne henføre en aktivitet under bilag 2, punkt 13 a gælder der en række betingelser. Disse betingelser falder i følgende trin:

 • Der skal være tale om en udvidelse eller en ændring af eksisterende projekt.
 • Det eksisterende projekt, som udvides eller ændres, skal være godkendt, udført eller være ved at blive udført.
 • Endelig skal udvidelsen/ændringen medføre væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

Den første betingelse er opfyldt, hvis det ansøgte er en ændring eller udvidelse af et eksisterende projekt, der er omfattet af bilag 1 eller bilag 2. Det afgørende er i den forbindelse, at ændringen/udvidelsen relaterer sig til et eksisterende bilag 1 eller bilag 2 projekt. Såfremt den nye aktivitet (ændringen eller udvidelsen) er omfattet af et andet punkt på bilag 1 eller bilag 2 end det eksisterende, er der således ikke tale om en aktivitet, der kan henføres under bilag 2, punkt 13 a. Et boligbyggeri (omfattet af bilag 2, punkt 10 b), der etableres på et gammelt havneanlæg (omfattet af bilag 2, punkt 10 f), er fx ikke en ændring eller udvidelse i henhold til bilag 2, punkt 13 a. I den situation vil der derimod være tale om et særskilt nyt projekt, som skal screenes efter den relevante projektkategori (i ovennævnte tilfælde henhører aktiviteten under bilag 2, punkt 10 b).

EU-domstolen har taget stilling til, hvad der forstås ved en ændring eller udvidelse af et eksisterende projekt i dommen C-227/01, Kommissionen mod Spanien. EU-domstolen udtalte i denne dom (præmis 49), at en fordobling af sporene på en jernbane ikke kan betragtes som en simpel udvidelse eller ændring af en eksisterende jernbane i bilag 2, punkt 13 a’s forstand. EU-domstolen har således i ovennævnte dom anlagt en meget snæver fortolkning af anvendelsesområdet for bilag 2, punkt 13 a.

Den anden betingelse omfatter tre mulige situationer, hvoraf én af de tre skal være opfyldt. For det første kan det eksisterende projekt være “godkendt”, hvilket indebærer et krav om, at det bestod lovligt, før VVM-reglerne trådte i kraft i medlemslandene den 14. marts 1999. For det andet kan det eksisterende projekt være “udført”, hvilket indebærer et krav om, at det tidligere har fået en VVM-tilladelse. Den tredje situation knytter sig til projekter, som “er ved at blive udført”, hvilket indebærer, at en miljøvurderingsproces er igangsat eller igangværende. Denne situation retter sig således mod igangværende miljøvurderingsprocesser, hvor der laves projektændringer undervejs, og inden der foreligger en VVM-tilladelse – dette gør sig typisk gældende for store komplekse anlægsprojekter.

Den sidste betingelse betyder, at bilag 2, punkt 13 a nærmest må karakteriseres som en undtagelsesbestemmelse til direktivets hovedregel om, at det er de væsentlige indvirkninger af projekt, der skal vurderes (og ikke kun de væsentligt skadelige indvirkninger). Det vil sige, at såfremt en ændring eller udvidelse forventes at medføre en positiv indvirkning, vil ændringen således slet ikke være omfattet af punkt 13 a eller miljøvurderingslovens regler og skal som følge heraf ikke ansøges efter miljøvurderingslovens § 18.

Bilag 2, punkt 13 a kan kun anvendes, hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt – ellers må aktiviteten henføres under de øvrige kategorier på bilag 1 eller bilag 2.

Overflødiggøres screening ved anvendelse af bilag 2, punkt 13 a?

Som nævnt finder projektkategorien på bilag 2, punkt 13 a kun anvendelse på ændringer eller udvidelser, som kan medføre væsentlig skadelig indvirkning på miljøet.

Det er efter miljøvurderingslovens § 17 miljøvurderingsmyndigheden, der har kompetence til at træffe screeningsafgørelse efter § 16, hvor det afgøres, om det konkrete projekt på baggrund af bygherres ansøgning kan forventes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Det er imidlertid bygherre selv (eller dennes rådgiver), der foretager en vurdering af, om ændrings- eller udvidelsesprojektet er omfattet af projektkategorien i bilag 2, punkt 13 a, og om der som følge heraf skal indsendes en ansøgning efter lovens § 18, stk. 1 eller ej.

Spørgsmålet er derfor, om formuleringen af bilag 2, punkt 13 a i realiteten gør myndighedens screening af ændrings- eller udvidelsesprojektet overflødig, idet der forud for screeningen allerede tages stilling til, hvorvidt der er tale om en væsentlig skadelig indvirkning på miljøet eller ej.

Argumentet er her, at bygherre allerede i vurderingen af, om punkt 13 a finder anvendelse, vurderer, om en eventuel indvirkning kan være væsentlig skadelig eller ej. I og med miljøvurderingspligten indtræder, medmindre det kan udelukkes, at ændringen eller udvidelsen vil have en væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, synes screeningsbeslutningens indhold allerede udtømt, når der er taget stilling til, om projektet overhovedet er omfattet af bilagspunktet.

Der vil dog i praksis reelt set kunne opstå situationer, hvor myndigheden ikke er enig i bygherres vurdering af, at en ændring eller udvidelse vil medføre væsentlig skadelig indvirkning på miljøet og som følge heraf træffer screeningafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt i modstrid med bygherres indledende vurdering.

Endvidere kan der opstå den situation, hvor bygherre vurderer, at en ændring eller udvidelse ikke er omfattet af bilag 2, punkt 13 a og dermed ikke indsender en ansøgning efter § 18, stk. 1, men hvor myndigheden derimod mener, at den pågældende ændring eller udvidelse vil medføre væsentlig skadelig indvirkning på miljøet og derfor skal screenes efter miljøvurderingslovens regler. I den situation kan myndigheden vejlede bygherre om at indsende en ansøgning, men myndigheden kan ikke tvinge bygherre til dette. I de tilfælde, hvor bygherre ikke indsender en ansøgning efter miljøvurderingsloven, og hvor myndigheden vurderer, at ændrings- eller udvidelsesprojektet er omfattet af reglerne, kan myndigheden dog blive tvunget til at give afslag på tilladelser efter anden lovgivning end miljøvurderingsloven.

Derudover vil bygherre i forbindelse med eventuel klagesag over etablering af den pågældende aktivitet, som vurderes at være omfattet af miljøvurderingsloven, bære ansvaret for etablering af udvidelsen eller ændringen uden forudgående screening og evt. miljøvurdering.

Dette skal du huske om bilag 2, punkt 13 a i miljøvurderingsloven:

 • Udvidelsen/ændringen skal altid relateres til et eksisterende anlæg/projekt anført på bilag 1 eller bilag 2 i miljøvurderingsloven
 • Det eksisterende projekt skal enten være:
  • lovligt etableret før VVM-reglerne trådte i kraft eller
  • det skal have en VVM-tilladelse eller
  • en VVM-proces for projektet skal være i gang.
 • Det er bygherres ansvar at tage stilling til, om en udvidelse/ændring kan medføre væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet eller ej.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os:

Sophie Rex Hultquist – sorh@cowi.dk /56 40 39 68

Ulf Kjellerup – ukj@cowi.dk / 56 40 29 64

Leave a Reply

%d bloggers like this: