COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

Funktionel opdeling efter miljøvurderingslovens § 40

| 0 comments

Miljøvurdering af planer/programmer og projekter forudsætter forebyggelse af interessekonflikter i forbindelse med selve miljøvurderingen. Dette udspringer af ønsket om at sikre, at de involverede myndigheder er uafhængige og objektive i deres bedømmelse af oplysningerne i miljøvurderingsprocesserne.

Miljøvurderingslovens § 40 indeholder derfor et krav om funktionel opdeling af kompetencerne inden for myndigheden, når samme myndighed har flere roller i en miljøvurderingssag.

Kravet om den funktionelle opdeling retter sig mod to situationer:

 1. Hvor myndigheden både skal udarbejde en miljøvurdering af en plan eller et program og samtidig skal høres som berørt myndighed, og
 2. Hvor myndigheden både er ansøger/bygherre og samtidig er miljøvurderingsmyndighed for et projekt.

Dette indlæg handler om, hvornår der foreligger en interessekonflikt samt hvordan den funktionelle opdeling kan sikres, og hvordan interessekonflikter dermed kan håndteres korrekt i praksis.

Funktionel opdeling ved miljøvurdering af planer og programmer

En myndighed, der udarbejder en plan eller et program i miljøvurderingslovens forstand og gennemfører en miljøvurdering heraf, kan ikke samtidig være berørt myndighed i relation til miljøvurderingen af den pågældende plan eller program, medmindre der er sikret en funktionel opdeling af kompetencerne inden for myndigheden, jf. lovens § 40, stk. 1.

En berørt myndighed er den eller de myndigheder, der på grund af deres særlige ansvarsområde og sagkundskab er berørt af planen eller programmet, og i denne egenskab skal høres.

Den funktionelle opdeling skal sikre, at der er klare roller i miljøvurderingsprocessen, således at de berørte myndigheder, som har det relevante, specifikke miljøansvar, ikke påvirkes af den myndighed, der har udarbejdet planen eller programmet og skal udarbejde miljørapporten, hvori de berørte myndigheders udtalelser indgår.

Det betyder for det første, at den samme myndighedsperson ikke både kan udarbejde en plan samt en miljøvurdering heraf og samtidig blive hørt som berørt myndighed om miljøvurderingens indhold. Derudover betyder det, at hvis den relevante myndighedsekspertise er placeret i samme afdeling, således at miljøvurderingen og rollen som berørt myndighed er ansat i samme enhed, skal myndigheden sikre en funktionel opdeling i afdelingen.

Kravene om funktionel opdeling ifm. udarbejdelse og miljøvurdering af planer gælder i relation til:

 • Høring af udkast til screeningafgørelse ifm. miljøvurdering af planen (§ 32, stk. 1, nr. 1)
 • Høring af udkast til afgrænsningsrapport for miljøvurdering (§ 32, stk. 1, nr. 2)
 • Høring af udkast plan og tilhørende miljøvurdering (§ 32, stk. 1, nr. 3).

Funktionel opdeling ved miljøvurdering af konkrete projekter

For så vidt angår projekter, må en myndighed, der er bygherre for et projekt omfattet af miljøvurderingsloven, ikke også behandle ansøgningen om projektet og træffe afgørelse herom, medmindre der er sikret en funktionel opdeling af kompetencerne inden for myndigheden, jf. § 40, stk. 2.

Det betyder for det første, at den samme myndighedsperson ikke både kan varetage bygherrerollen og være miljøvurderingsmyndighed. Derudover betyder det, at hvis bygherre for et konkret projekt og den relevante myndighedsekspertise samtidig er placeret i samme afdeling, skal myndigheden sikre en funktionel opdeling i afdelingen.

Kravene om funktionel opdeling ifm. konkrete projekter gælder i relation til:

 • Myndighedens screeningafgørelse (§ 21),
 • Myndighedens vurdering af miljøkonsekvensrapporten (§ 24), og
 • Myndighedens afgørelse om tilladelse (§25).

Derudover gælder de almindelige forvaltningsretlige regler om inhabilitet og interessekonflikt.

Hvordan sikres funktionel opdeling i praksis?

Kravet om funktionel opdeling gælder kun i de tilfælde, hvor der ikke allerede er tilvejebragt en klar ansvarsstruktur, som adskiller planmyndighed/miljøvurderingsmyndighed fra de berørte myndigheder, og som adskiller myndigheden som bygherre fra miljøvurderingsmyndigheden.

Det er den enkelte myndigheds ansvar at sikre, at der er en funktionel opdeling både i forhold til planer/programmer og konkrete projekter.

I forhold til planer og programmer anbefales det, at myndigheden forud for miljøvurdering af planen eller programmet sikrer sig, at myndigheden enten allerede har den nødvendige organisatorisk ansvarsstruktur, der er egnet til at imødegå en interessekonflikt, eller at funktionel opdeling inden for myndigheden etableres i den konkrete sag.

Dette kan f.eks. sikres ved:

 • At varetagelse af høringsmyndighedens opgaver overdrages til en anden selvstændig afdeling/enhed inden for myndigheden, som overtager ansvaret for at foretage en objektiv vurdering af den foreslåede plan og miljøvurdering heraf.
 • At de ansatte, der har rollen som høringsmyndighed, i den pågældende sag refererer direkte til et teknik- og miljøudvalg eller anden ansvarlig chef/udvalg i myndigheden end den vanlige.

I forhold til konkrete projekter anbefales det på samme vis, at myndigheden forud for ansøgning og godkendelse af et projekt sikrer sig, at myndigheden enten allerede har den nødvendige organisatorisk ansvarsstruktur, der hindrer interessekonflikter, eller at funktionel opdeling inden for myndigheden etableres i den konkrete sag.

Dette kan f.eks. sikres ved:

 • At varetagelse af myndighedsansvaret for behandling af ansøgning og godkendelse af det konkrete projekt eller bygherrerollen overdrages til en selvstændig enhed inden for myndigheden, eller
 • At de ansatte, der enten har myndighedsansvaret eller er ansvarlige for bygherrerollen, i den pågældende sag refererer direkte til et teknik- og miljøudvalg eller anden ansvarlig chef/udvalg i myndigheden end den vanlige.

Den funktionelle opdeling i forhold til både miljøvurdering af planer/programmer og konkrete projekter kan enten være en permanent organisationsændring i myndigheden eller ske fra sag til sag.

For nogle myndigheder er det ikke muligt i praksis permanent at overdrage ansvaret for nogle af myndighedens opgaver til en allerede eksisterende selvstændig enhed inden for myndigheden f.eks. pga. myndighedens organisatoriske størrelse/struktur eller den organisatoriske placering af relevante og nødvendige kompetencer inden for myndigheden. I disse situationer kan myndigheden derfor konkret fra sag til sag sikre den funktionelle opdeling ved at udpege, hvilke ansatte der skal påtage sig hvilken rolle.

Det afgørende er, at de pågældende personer i disse situationer ikke refererer til samme nærmeste chef. Der må således tages stilling til, hvem der skal være den ansvarlige chef for henholdsvis planmyndighed/miljøvurderingsmyndighed og de berørte myndigheder samt for henholdsvis myndigheden som bygherre og miljøvurderingsmyndigheden.

Som udgangspunkt anses det for at være tilstrækkeligt, at den funktionelle opdeling sikres i forhold til det første chefniveau. På den måde er den funktionelle adskillelse også mulig for mindre administrative enheder såsom mindre kommuner. Dog kan det i komplekse sager være nødvendigt at lade opdelingen følge til et højere chefniveau, hvis dette er organisatorisk muligt.

Virkning af kravene om funktionel opdeling

Reglerne om funktionel opdeling kan være grundlag for en klage til klagenævnene, såfremt kravene ikke er overholdt. Der er endnu ikke truffet afgørelser i sager, hvor forebyggelse af interessekonflikt i miljøvurderingsloven er påklaget. Det er derfor vanskeligt at sige noget om, hvilken betydning klagenævnene vil tillægge en overtrædelse af lovens regler om funktionel opdeling. Som udgangspunkt må det dog antages, at en overtrædelse af kravene om funktionel opdeling må tillægges væsentlig betydning i en klagesag grundet usikkerhed omkring myndighedens uafhængighed og objektivitet i miljøvurderingsprocessen – og dermed må betyde, at den trufne afgørelse, som er påklaget, er ulovlig. Mest sandsynligt vil sagen blive hjemvist til fornyet behandling af miljøvurderingsmyndigheden.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os:

Sophie Rex Hultquist – sorh@cowi.dk /56 40 39 68

Ulf Kjellerup – ukj@cowi.dk / 56 40 29 64

Leave a Reply

%d bloggers like this: