COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

Vilkår i en VVM-tilladelse

| 0 comments

Vilkår i en VVM-tilladelse er ikke noget nyt, men reglerne for at fastsætte vilkår i en VVM-tilladelse er blevet ændret med vedtagelse af miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingsmyndigheden træffer efter miljøvurderingslovens § 25, stk. 1, afgørelse om tilladelse til projekter omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Denne afgørelse skal indeholde alle de miljømæssige betingelser, der er knyttet til afgørelsen, en beskrivelse af alle projektets særkender og de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og eventuelle overvågningsforanstaltninger, jf. § 27, stk. 1. Myndigheden kan stille vilkår for VVM-tilladelser med henblik på at opfylde miljøvurderingslovens formål og inden for dens anvendelsesområde, jf. § 27, stk. 2. Såfremt projektet vil have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, skal myndigheden tillige stille vilkår for bygherrens overvågning af disse i tilladelsen, jf. § 28, stk. 1.

Dette blogindlæg ser nærmere på rammerne for vilkår i en VVM-tilladelse, herunder de grundlæggende betingelser for vilkårsfastsættelse.

Projektforudsætninger eller vilkår

For at kunne forstå muligheden og rammerne for at fastsætte vilkår i en VVM-tilladelse, er det vigtigt også at forstå sammenhængen mellem bygherres egne projektforudsætninger og myndighedens vilkår for tilladelse.

Bygherres projektforudsætninger er de særlige tiltag/tilgange, som bygherre har forpligtet sig til at anvende i forbindelse med etablering og idriftsættelse af projektet. Disse forudsætninger findes i bygherres beskrivelse af projektet i miljøkonsekvensrapporten.

En afgørelse om VVM-tilladelse skal bygge på de oplysninger og vurderinger, som er indeholdt i bygherres miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen skal afspejle bygherres projektbeskrivelse med særlig fokus på de forudsætninger, som bygherre har forpligtet sig til at lægge til grund for gennemførelse af projektet. Dette bør også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, som bygherre påtænker[1] at træffe for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere, hvad der kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Vilkår er et ensidigt af myndigheden fastsat krav, der skal efterleves af bygherre i forbindelse med projektets gennemførelse. Et vilkår skal forvaltningsretligt set hænge sammen med miljøkonsekvensrapportens indhold i relation til den/de påvirkning(er), som vilkåret er rettet imod, og stå i rimeligt forhold hertil.

Hvornår kan/skal myndigheden fastsætte vilkår?

Myndigheden har adgang til at fastsætte vilkår i en VVM-tilladelse enten med hjemmel i miljøvurderingsloven eller i de øvrige lovgivninger, som efter miljøvurderingsbekendtgørelsens § 10, stk. 1[2], helt eller delvist erstatter en VVM-tilladelse. Disse to situationer behandles i det følgende.

VVM-tilladelse

Efter miljøvurderingslovens § 27, stk. 2, kan myndigheden fastsætte vilkår i tilladelsen med henblik på opfyldelse af miljøvurderingslovens formål og inden for lovens anvendelsesområde.

Myndigheden skal fastsætte vilkår for bygherres overvågning i tilladelsen, hvis projektet vil have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, jf. § 28, stk. 1.

Myndighedens adgang til at fastsætte vilkår i en VVM-tilladelse hænger uløseligt sammen med miljøkonsekvensrapportens identifikation/konstatering af en væsentlig miljøpåvirkning. Det er afgørende at forstå i denne sammenhæng, at det er bygherres egen miljøkonsekvensrapport, der i denne forbindelse er grundlaget for vurderingen af, om en miljøpåvirkning er væsentlig.

Myndigheden kan alene stille vilkår i en VVM-tilladelse, hvis det enkelte vilkår er sagligt begrundet og er proportionalt med projektets forventede miljøpåvirkninger. Det er således bygherre (eller bygherres rådgivere), der har forestået vurderingerne af projektets væsentlige påvirkninger. Det er blandt andet på denne baggrund, at bygherre i miljøvurderingslovens § 20, stk. 6, er forpligtet til at sikre, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af kvalificerede og kompetente eksperter.

Samlet set kan myndigheden derfor fastsætte vilkår, som er en direkte refleksvirkning af identificerede væsentlige miljøpåvirkninger i miljøkonsekvensrapporten.

Tilladelser, der helt eller delvist erstatter en VVM-tilladelse

Når en tilladelse til et projekt omfattet af miljøvurderingsloven udstedes efter en af de øvrige lovgivninger, som helt eller delvist erstatter en VVM-tilladelse, kan der i de øvrige lovgivninger[3] være hjemmel til at fastsætte vilkår, som ikke nødvendigvis hænger sammen med miljøkonsekvensrapportens indhold.[4]

Det må antages, at i de situationer, hvor tilladelse efter anden lovgivning erstatter VVM-tilladelsen helt eller delvist, da skal der fortsat være en sammenhæng mellem miljøkonsekvensrapportens identifikation/konstatering af væsentlige påvirkninger og de vilkår, som fastsættes i tilladelsen.

De vilkår, som ikke har direkte sammenhæng med miljøkonsekvensrapportens identifikation/konstatering af væsentlige påvirkninger, kan derfor kun være vilkår, som er påkrævet direkte i anden lovgivning. Et eksempel herpå kan være bortfald af vandindvindingstilladelse, jf. vandforsyningslovens § 22.

Myndighedens vurdering af miljøkonsekvensrapporten

Som beskrevet ovenfor skal myndigheden lægge bygherres miljøkonsekvensrapport til grund for sin afgørelse om VVM-tilladelse. Der kan dog være situationer, hvor den modtagne miljøkonsekvensrapport er mangelfuld, eller hvor vurderingerne af miljøpåvirkninger er udtryk for et skønmaleri af projektet. Det kan derfor blive spørgsmålet, når myndigheden skal træffe afgørelse om tilladelse, herunder fastsætte vilkår, om myndigheden har adgang til at kræve ændringer i rapporten.

Ved modtagelse af miljøkonsekvensrapporten skal miljøvurderingsmyndigheden med inddragelse af den fornødne ekspertise sikre, at rapporten lever op til minimumskravene i miljøvurderingslovens § 20, stk. 2 og 3, samt at de oplysninger, som fremgår af rapporten, er fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet, jf. lovens§ 20, stk. 1. I den forbindelse skal myndigheden bl.a. gennemgå rapporten med henblik på at vurdere, om bygherre på tilstrækkelig saglig og dokumenteret vis har beskrevet og vurderet projektets væsentlige påvirkninger.

Såfremt myndigheden finder, at miljøkonsekvensrapporten ikke er fyldestgørende på et eller flere punkter, kan myndigheden om nødvendigt indhente yderligere oplysninger fra bygherren til opfyldelse af minimumskravene i § 20, stk. 2. I denne forbindelse er udtrykket “fyldestgørende” dækkende for både indholdsmæssige mangler og utilstrækkeligt dokumenteret vurderinger.

Myndighedens samlede vurdering af et projekts væsentlige miljøpåvirkninger bygger på bygherres miljøkonsekvensrapport, de indkomne høringssvar samt myndighedens ekspertise og viden, herunder inddragelse af fornødne ekstern ekspertise i vurdering af, om miljøkonsekvensrapporten er retvisende.

Det understreges i denne sammenhæng, at myndigheden skal sikre sig, at de af bygherre gennemførte vurderinger er dækkende og udtryk for fagligt anerkendte metoder samt proportionale i relation til de fundne/dokumenterede væsentlige miljøpåvirkninger. Det afgørende er, at myndigheden ikke i den forbindelse etablerer en selvstændig eller parallel målestok for, om en miljøpåvirkning er væsentlig eller ej. Tilladelsen med dertil eventuelt knyttede vilkår skal udstedes på grundlag den miljøkonsekvensrapport, der er sendt ud i offentlig høring.

Vilkår om overvågning

I tilfælde hvor miljøkonsekvensrapporten har identificeret, at projektet kan medføre væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, skal myndigheden i tilladelsen stille vilkår for bygherrens overvågning heraf, jf. miljøvurderingslovens § 28, stk. 1. Disse vilkår kan også vedrøre foranstaltninger, som påtænkes truffet af bygherren for at undgå, forebygge eller begrænse og – hvis muligt – modvirke eller neutralisere de væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Omfanget, indholdet og den tidsmæssige udstrækning af procedurerne vedrørende foranstaltninger og overvågning skal være proportionale med projektets art, placering og dimensioner samt omfanget af de væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Vilkår om overvågning kan derudover stilles i øvrige tilladelser, der helt eller delvist erstatter en VVM-tilladelse, hvis der er er lovhjemmel hertil i den øvrige lovgivning, som de øvrige tilladelser udstedes i medfør af.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os:

Sophie Rex Hultquist – sorh@cowi.dk / 56 40 39 68

Ulf Kjellerup – ukj@cowi.dk / 56 40 29 64

 

[1] Ordet “påtænker” er miljøvurderingslovens ordvalg, men må i denne sammenhæng nærmest forstås som “er forpligtet til”.

[2] Disse omfatter en tilladelse efter § 7 eller § 20 i lov om råstoffer, en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, en tilladelse efter § 25 i lov om fremme af vedvarende energi, en tilladelse efter §§ 10, 17, 23 og 28 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, en tilladelse efter § 2, stk. 1, 1. pkt. eller § 4, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen, en tilladelse efter § 3, § 16 a og § 16 b i lov om kystbeskyttelse og en tilladelse efter § 18 i lov om vandforsyning.

[3] Se note 2.

[4] Som eksempel herpå kan nævnes vandforsyningslovens § 22, hvorefter en vandindvindingstilladelse højst kan meddeles for 30 år ad gangen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: