COWI forsynings- og miljøret

En blog om forsynings- og miljøret i praksis

februar 11, 2019
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Myndighedens vejledningspligt i miljøvurderingsprocessen

Miljøvurderingsmyndigheden har flere roller i forhold til miljøvurderingsprocessen. Myndigheden er både myndighed og skal samtidig også vejlede ansøger om, hvordan ansøger bedst kommer igennem med ansøgningsprocessen i overensstemmelse med lovens krav. Når en myndighed skal træffe en forvaltningsretlig afgørelse, gælder … Continue reading

juni 27, 2018
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Er forsyningsselskabernes planlægning omfattet af kravet om miljøvurdering?

Inden for en række forsyningssektorer, som bl.a. omfatter vandforsyning, spildevand, affald, varmeforsyning og el- og gasforsyning, udarbejdes der løbende planer for selskabernes varetagelse af opgaver med bl.a. udbygning, vedligeholdelse og renovering af nettet/opgavernes løsning. Planlægningen er en integreret del af … Continue reading

februar 19, 2018
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Afgrænsningsudtalelse ved miljøvurdering af konkrete projekter

Med ikrafttrædelsen af miljøvurderingsloven i maj 2017 stilles der nu krav om, at myndigheden skal udtale sig om afgrænsningen af miljøvurderingen forud for bygherres udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). Afgrænsningen har til formål at hjælpe bygherren til at fokusere miljøkonsekvensrapportens … Continue reading

oktober 27, 2017
by cowiforsyningogmiljoe
0 comments

Lovliggørende miljøvurdering – kan man det og hvordan? Svar på baggrund af nyere dom fra EU Domstolen

Det hænder, at en miljøvurdering (tidl. VVM-redegørelse) ikke har det i loven foreskrevne indhold eller helt mangler, inden tilladelse til at gennemføre et projekt udstedes. Dette kan ligeledes ske når en plan, som ellers er miljøvurderingspligtig, endeligt vedtages uden den … Continue reading